Selvitys: Turvetuotannon vesistöpäästöt pienentyneet

Turvetuotannon vesienkäsittelyn viime vuosien tehostamistoimien avulla on yhä edelleen saatu pienennettyä vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Perustason vesienkäsittelyä (laskeutusallas ja virtaamansäätö) on täydennetty pintavalutus-, kasvillisuuskenttien tai kosteikkojen avulla. Kesän rankkasateista tai lumen sulamisvesistä johtuvien virtaamahuippujen aikainen vesimäärän lisääntyminen ei heikennä vesienkäsittelyn puhdistustehokkuutta. Tiedot perustuvat Pöyry Finland Oy:n selvitykseen, joka on tehty vuosien 2008–2012 velvoitetarkkailuaineiston pohjalta. 

Turvetuotantoalueiden ominaiskuormitusselvitys päivittää ja laajentaa aiempia ominaiskuormitusselvityksiä. Sen osana tarkasteltiin erikseen virtaamahuippujen (ylivirtaamatilanteiden) veden laatua ja kuormitusta Virtaamaselvityksessä. Selvitykset ovat ohessa pdf-tiedostoina.

Pöyryn ominaiskuormitusselvityksen aineistona käytettiin suurimpien turvetuottajien kattavaa tarkkailuaineistoa (14 834 vesinäytettä) eri tyyppisen vesienkäsittelyn piirissä olevilta tuotantoalueilta koko Suomesta vuosilta 2008–2012. Nettokuormitus laskettiin vähentämällä lasketusta kuormituksesta luonnon taustahuuhtouman osuus.

Ylivirtaamatilanteiden eli virtaamahuippujen vedenlaatu- ja kuormitustarkastelussa analysoitiin 36 turvetuotantoalueen velvoitetarkkailutuloksia vuosilta 2008–2013. Kaikilla ylivirtaamaselvityksen kohteilla vesinäytteet oli haettu ympärivuotisesti ja virtaama oli mitattu jatkuvatoimisella virtaamamittarilla.

Keskeiset tulokset 

Valumaveden kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet sekä ominaiskuormitukset ovat nykyaikaisilla pintavalutuskentällisillä turvetuotantoalueilla selvästi pienemmät kuin pelkän perustason vesienkäsittelyn (laskeutusallas ja virtaamansäätö) varassa olevilla alueilla. Turvetuotannon valumavesien puhdistaminen pelkän perustason vesienkäsittelyn avulla on nopeasti väistymässä ja siirtyy kokonaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiseksi lähivuosina. Vesienkäsittelyn tehostaminen pintavalutus-, kasvillisuuskenttien tai kosteikkojen avulla minimoi alapuolisiin vesistöihin kohdistuvan kuormituksen.  Kasvillisuuskenttä on tasainen alue, jolle kylvetään yleisesti ruokohelpi. Lähtevän veden laadun suhteen pintavalutuskenttien ja kasvillisuuskenttien välillä ei havaittu suuria eroja.

Työssä määritettiin ylivirtaamatilanteet erikseen jokaiselle tuotantoalueelle ja todettiin, että valunnan lisääntyminen ei heikentänyt tehostettujen vesienkäsittelyrakenteiden (mm. pintavalutuskentät, kosteikot) puhdistustehokkuutta. Pintavalutuskentällisillä kohteilla veden kiintoainepitoisuus ylivirtaamatilanteissa nousi vain hieman. Ravinnepitoisuudet pysyivät samana tai jopa vähenivät, kuten tapahtui myös humuksen (CODMn) suhteen. Lisääntynyt vesimäärä ylivirtaamatilanteissa selittää pääosaltaan kuormituksen nousun.

Julkisuudessa esitetylle väitteelle, jonka mukaan turvetuotannon aiheuttamasta kuormituksesta syntyisi jopa suurin osa yhden päivän aikana, ei löytynyt selvityksen mukaan perusteita. Yksittäisen näytteenottopäivän osuus vuosikuormituksesta on keskimäärin alhainen. Ylivaluntanäytteiden keskimääräinen osuus kiintoaineen vuosikuormituksesta ko. kohteilla oli 2,2 %, kokonaisfosfori- ja typpikuormituksesta 1,7 % ja CODMn -kuormituksesta 1,5 %. Suurimmillaan yksittäisen näytteenottopäivän osuus kiintoainekuormituksesta yhdellä kohteella oli 11 %, kokonaistyppikuormituksesta 6 %, kokonaisfosforikuormituksesta 9 % ja CODMn -kuormituksesta 6 %. 

Turvetuotantoalueiden kuormituksen tarkkailu

Turvetuotantoalueelta lähtevän veden laatua ja määrää eli kuormitusta tarkkaillaan ympäristöluvan mukaisesti ottamalla vesinäytteitä säännönmukaisesti mittakaivosta tai mittapadosta ja mittaamalla virtaamaa. Kuormitus muodostuu vesimäärän ja ainepitoisuuden tulona. Ominaiskuormituksella tarkoitetaan tietyn vesienkäsittelyn piirissä olevilta tuotantoalueilta keskimäärin lähtevää vuosikuormitusta suhteessa alueen pinta-alaan (kiloa hehtaarilta vuodessa).

Turveinfo.fi -sivustoa julkaisee Bioenergia ry yhteistyössä turpeen tuottajien ja käyttäjien kanssa